Sovitellen yritystarina

Tavoitteena on toimia myönteisten ihmissuhteiden hyväksi.

Kipinä omalle yrittäjyydelle on syntynyt työvuosieni aikana, joiden myötä olen kohdannut lukuisia eron eri vaiheessa olevia vanhempia, isiä ja äitejä. Heidän tarinansa ovat vahvistaneet näkemystä siitä, että erotessaan vanhemmat hyötyvät ulkopuolisesta tuesta ja avusta. Eroauttamisen liittyvän asiakastyön myötä itselläni on herännyt kiinnostus ja tahto toteuttaa parisuhteita tukevaan työskentelyä, jolla autetaan suhteen osapuolia näkemään sekä omat että puolison tarpeet ja toiveet.  Parisuhdetyön keskeisenä tavoitteena on vahvistaa kumppaneiden välistä vuorovaikutusta ja mahdollistaa suhteen molempien osapuolten kuulluksi  tuleminen. Tulemalla tietoiseksi omista ajatuksista, tunteista ja toiveista sekä aidosti kuuntelemalla kumppanin odotuksia petrataan parisuhdetaitoja paremmiksi.

Sovitellen yrityksen juuret ovat ideassa tarjota vanhemmille apua parisuhteen pulmiin ja ristiriitoihin.

Oma kiinnostukseni kohdistuu myös hyvinvoinnin, itsetuntemuksen ja omien toimintatapojen tietoiseen tarkasteluun. Vakauttavan työotteen opinnot ovat vahvistaneet ajatusta ihmisen itsesäätelytaitojen vahvistamisesta ja sen kautta yksilön omista mahdollisuuksista toimia hankalissakin vuorovaikutustilanteissa niin pari- kuin perhesuhteissakin. Työnohjauskoulutuksen myötä osaaminen ja ymmärrys kasvaa työhyvinvoinnin alueelle, yksilöiden ja työtiimien työssä jaksamisen, hyvinvoinnin ja ammatillisen kasvun tukemiseksi.

Yksilön hyvinvointi niin fyysisesti, henkisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisestikin on monitahoinen palapeli, jossa eri osata vaikuttavat toisiinsa. 

Omaksi ilokseni harrasta kirjoittamista, teatteria eri muodoissa sekä luontoläheistä liikkumista. Yrittäjyys on osa elämäntapaa. Koen merkitykselliseksi sen, että voin olla avuksi muille erilaisissa elämänvaiheissa ja auttaa kohtia hyviä ja kannattelevia ihmissuhteita.

Tervetuloa Sovitellen palveluiden käyttäjäksi!

päivi 2018

CV

Käynnissä oleva kouluttautuminen:

Työnohjaaja-koulutus 2021-2023  (70 op.) Helsingin yliopiston täydennyskoulutus HY+

Koulutus antaa valmiudet yksilöiden, ryhmien ja johdon työnohjaukseen. Työnohjaajakoulutuksessa yhdistyvät systeeminen ja psykodynaaminen ajattelu sekä ryhmäprosessit ja konkretisoivat työtavat, jotka edistävät oivaltavaa ymmärrystä. Työnohjaajakoulutuksen teoriapohjassa keskeisiä asioita ovat
oppimisteoriat, kokemuksellisen oppimisen kehä, työyhteisö-, organisaatio- ja johtamisteoriat, vuorovaikutusteoriat ja ryhmädynamiikka sekä toiminnalliset menetelmät. Koulutus on STOry:n hyväksymä.

Opinnot

Asiantuntija yrittäjä -tutkinto 2019-2020 Starttivalmennus ja Novidia

Antoi valmiudet yrittäjyyteen ja yrittäjänä toimimiseen.

Vakauttava pari- ja perheterapia sotealan ammattilaisille 2019-2020  Koulutuspalvelut Aino-Maija Rautkallio ja Minna Koskinen

Solmuja parisuhteessa -parineuvoja (12op)                                                               

Koulutukseen sisältyä parineuvonnan toteuttaminen ja reflektiivinen oppiminen. Olen Kataja ry:n ohjaajajäsen ja toimin Solmuja parisuhteessa parineuvojana

Tilli Toukka- lasten vertaisryhmäohjaaja, MLL Hyvinkään yhdistys 

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, Stadin oppisopimuskeskus ja Verutum     

Koulutuksen aikana perehdyin palvelumuotoiluun, asiakaslähtöiseen kehittämistyöskentelyyn sekä asiakasluokitteluun ja arviointiin.

Art of hosting ; Miten vahvistaa itseohjautuvaa toimintaa kansalaisjärjestöissä (22h) Visio opintokeskus ja Kansalaisfoorumi                                                           

Koulutuksen aikana perehdyttiin ja kokeiltiin käytännössä monenlaisia osallistavia menetelmiä mm. world cafe, learning cafe, open space, alkupiiri ja virittäytyminen sekä arvostava haastattelu.

Vanhemman neuvo – vertaistukiryhmän ohjaajakoulutus (60h), ETKL           

Koulutuksen aikana ohjaisin ryhmän eronneille vanhemmille, joista osalla oli kokemusta lähisuhdeväkivallasta. Tavoitteena ryhmässä on tarkastella lapsen asemaa vanhempien välissä sekä eron jälkeisen yhteistyön mahdollisuuksia.

Perheasioidensovittelun erityisosaaja (30op), Oulun yliopisto                         

Koulutuksen aikana perehdyin perheasioiden sovitteluun käytäntöihin, perusteisiin ja soveltamiseen. Koulutuksen aikana otin vastaan vanhempia ja kehitin  Sovitellen sopua-työmallia.

Draamakasvatuksen aineopinnot (35op), Jyväskylän yliopisto 

Kaksi vuotisten opintojen aikana opinnot suoritettiin sekä säännöllisissä lähiopetusjaksoissa, verkko-opintoina sekä omina harjoitustöinä ja oppimistehtävinä. Peruopinnot antavat valmiudet draamakasvatukseen perustuvien oppimistapojen käyttämiseen opettamis- ja ohjaamistyössä.

Lasten ja nuorten ryhmämuotoinen auttaminen -ohjaajakoulutus, Suomen Kasper 

Koulutus antoi työvälineen lasten ja nuorten erovertaisryhmien ohjaamiseen.

Draamakasvatuksen perusopinnot (25op), Jyväskylän yliopisto 

Perusopinnot antoivat valmiudet draamakasvattajan toimimiseen erilaissa yhteisöissä ja erilaisille opiskelijaryhmille.

Fisher eroseminaariohjaaja (56h), Kari Kiianmaa Kehityksen avaimet Oy.

Koulutus antoi pätevyyden eroseminaarin ohjaamiseen.

Erityisosaaminen vanhemmuuden tukeminen erotilanteissa ja eron jälkeen sekä lapsen aseman huomioiminen (seminaarit)

  • Avioerokriisit ja -konfliktit- sovitellen tukea vanhemmille ja lapsille (14h), Efeko oy
  • Täällä lapsi, kuuleeko aikuinen! -seminaari (lapsen paikka lastensuojelussa, lapsen paikka hallinto-oikeuden suullisessa käsittelyssä, Mill käytännön työvälineillä haastattelen lasta) ( 7h), Suomen Kasper
  • Vaikeat erotilanteet -seminaari (7h), Stakes
  • Yksilökohtainen palveluohjaus (case management) (24h), Tampereen yliopisto

Draama yhteisössä 1.9.1996-31.8.1997, Turun ammattikorkeakoulu 

Koulutus oli hyvin toiminnallinen ja toteutimme osana opintoja projekteja asuinyhteisössä (Nokia, Siuro). Perehdyimme erityisesti prosessidraaman käyttöön erilaissa yhteistöissä sekä kokemuksellisen oppimisen välineenä. Osana opintoja toteutin työparin kanssa ennaltaehkäisen päihdetyön Mä ja mun valinta työpajoja Kangasalla Vatialan ala-asteella.

Elämyspedagogiikan lisäkoulutus, Tampereen sosiaalialan oppilaitos, aikuiskoulutus

Lisäopinnot antoivat osaamista seikkailukasvatuksen toteuttamisen. Osana opintoja toteutin yhdessä työparin kanssa kaksi eri työyhteisölle suunnattuja elämyspedagogista leirijaksoa (Tampereen sosiaalitoimi sekä Poliisiammattikorkeakoulu).

Toiminnalliset ja draamalliset menetelmät opetuksessa ja ohjauksessa (14h),  Tampereen sosiaalialan oppilaitos, aikuiskoulutus

Vapaaehtoistyö ja ammattityö (7h), Tampereen sosiaalialan oppilaitos, aikuiskoulutus

Vapaaehtoistyön johtaminen ja tuki -koulutus (7h), Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA 2011

Tutkinnot

YTM, Tampereen yliopisto/ Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalityön koulutusohjelma, 2008 (216 ov)

Pro gradu: Valvotusti tavattu. Valvottu tapaaminen lapsen kokemuksena.

Nuorisotoiminnan -ohjaaja

Keski-Suomen opisto, 3-vuotinen opistoasteen yo-pohjainen opintolinja 1991-1994

Tutkielma: Tamperelaisen Kalevan perhetukikeskuksen avotyö: kartoitus avoyksikön toiminnasta, työtavoista ja tavoitteista

Advertisement